pdpl07
  • Hạng ...
  • Ngọc 958
  • Khiên ...
  • Tỉ lệ thắng 0.00%
  • Chỉ số xã hội 1
  • Chỉ số đam mê 2.00
  • Thời gian tham gia 3 ngày
Giải thưởng
Chưa có
Lịch sử chơi cờ
pdpl070 - 2 diquathoigian