datulatroi101203
  • Hạng ...
  • Ngọc 912
  • Khiên ...
  • Tỉ lệ thắng 0.00%
  • Chỉ số xã hội 2
  • Chỉ số đam mê 1.00
  • Thời gian tham gia 4 ngày
Giải thưởng
Chưa có
Lịch sử chơi cờ
datulatroi1012030 - 1 ellis
datulatroi1012030 - 2 gaodo