jjjee
  • Hạng ...
  • Ngọc 429
  • Khiên ...
  • Tỉ lệ thắng 0.00%
  • Chỉ số xã hội 6
  • Chỉ số đam mê 46.00
  • Thời gian tham gia 4 ngày
Giải thưởng
Chưa có
Lịch sử chơi cờ
jjjee0 - 3 trienchill
jjjee2 - 9 titus
jjjee4 - 10 tieuling
jjjee4 - 11 vitaminc
jjjee0 - 4 teoteo
jjjee0 - 3 thienloi