hydrangea
  • Hạng ...
  • Ngọc 791
  • Khiên ...
  • Tỉ lệ thắng 0.00%
  • Chỉ số xã hội 3
  • Chỉ số đam mê 3.67
  • Thời gian tham gia 6 ngày
Giải thưởng
Chưa có
Lịch sử chơi cờ
hydrangea0 - 3 langtu
hydrangea0 - 6 tralacmi
hydrangea0 - 2 hoangphuc2040