huyvugrey
  • Hạng ...
  • Ngọc 999
  • Khiên ...
  • Tỉ lệ thắng 33.33%
  • Chỉ số xã hội 3
  • Chỉ số đam mê 3.33
  • Thời gian tham gia 2 tháng 10 ngày
Giải thưởng
Chưa có
Lịch sử chơi cờ
huyvugrey5 - 2 nanggrey
huyvugrey0 - 2 hoagduchuy
huyvugrey0 - 1 greyd