datquoc399
  • Hạng ...
  • Ngọc 2
  • Khiên ...
  • Tỉ lệ thắng 0.00%
  • Chỉ số xã hội 9
  • Chỉ số đam mê 6.50
  • Thời gian tham gia 3 tháng 27 ngày
Giải thưởng
Chưa có