hdnm020799
  • Hạng ...
  • Ngọc 867
  • Khiên ...
  • Tỉ lệ thắng 0.00%
  • Chỉ số xã hội 2
  • Chỉ số đam mê 2.50
  • Thời gian tham gia 9 ngày
Giải thưởng
Chưa có
Lịch sử chơi cờ
hdnm0207990 - 2 builan0209
hdnm0207990 - 5 vichio