tuitenbo
  • Hạng ...
  • Ngọc 94
  • Khiên ...
  • Tỉ lệ thắng 36.36%
  • Chỉ số xã hội 11
  • Chỉ số đam mê 7.57
  • Thời gian tham gia 8 ngày
Giải thưởng
Chưa có