phiyenle
  • Hạng ...
  • Ngọc 967
  • Khiên ...
  • Tỉ lệ thắng 0.00%
  • Chỉ số xã hội 1
  • Chỉ số đam mê 3.00
  • Thời gian tham gia 4 ngày
Giải thưởng
Chưa có
Lịch sử chơi cờ
phiyenle0 - 3 tuoiconrong