manvippro
  • Hạng ...
  • Ngọc 926
  • Khiên ...
  • Tỉ lệ thắng 0.00%
  • Chỉ số xã hội 2
  • Chỉ số đam mê 4.00
  • Thời gian tham gia 10 ngày
Giải thưởng
Chưa có
Lịch sử chơi cờ
manvippro0 - 2 bexinkk
manvippro0 - 2 chihiro