tuntmh
  • Hạng ...
  • Ngọc 0
  • Khiên ...
  • Tỉ lệ thắng 0.00%
  • Chỉ số xã hội 2
  • Chỉ số đam mê 6.00
  • Thời gian tham gia 10 ngày
Giải thưởng
Chưa có
Lịch sử chơi cờ
tuntmh0 - 6 lizmatt
tuntmh0 - 1 rocket290671