anhtuank43a
  • Hạng ...
  • Ngọc 839
  • Khiên ...
  • Tỉ lệ thắng 0.00%
  • Chỉ số xã hội 2
  • Chỉ số đam mê 8.00
  • Thời gian tham gia 9 ngày
Giải thưởng
Chưa có
Lịch sử chơi cờ
anhtuank43a0 - 3 hector
anhtuank43a0 - 7 mrrua