camlily263
  • Hạng ...
  • Ngọc 848
  • Khiên ...
  • Tỉ lệ thắng 0.00%
  • Chỉ số xã hội 2
  • Chỉ số đam mê 10.00
  • Thời gian tham gia 9 ngày
Giải thưởng
Chưa có
Lịch sử chơi cờ
camlily2631 - 7 lizmatt
camlily2630 - 2 mjetran