tungchi321hp
  • Hạng ...
  • Ngọc 808
  • Khiên ...
  • Tỉ lệ thắng 0.00%
  • Chỉ số xã hội 3
  • Chỉ số đam mê 12.00
  • Thời gian tham gia 9 ngày
Giải thưởng
Chưa có
Lịch sử chơi cờ
tungchi321hp0 - 1 heoconhamchoi
tungchi321hp4 - 11 thuydung25
tungchi321hp4 - 6 tungchi123