tungchi123
  • Hạng 131
  • Ngọc 1,035
  • Khiên ...
  • Tỉ lệ thắng 50.00%
  • Chỉ số xã hội 4
  • Chỉ số đam mê 5.50
  • Thời gian tham gia 5 ngày
Giải thưởng
Chưa có