huuduong
  • Hạng 66
  • Ngọc 1,293
  • Khiên ...
  • Tỉ lệ thắng 88.89%
  • Chỉ số xã hội 9
  • Chỉ số đam mê 9.33
  • Thời gian tham gia 13 ngày
Giải thưởng
Chưa có