congtrinh
  • Hạng 44
  • Ngọc 1,475
  • Khiên ...
  • Tỉ lệ thắng 85.71%
  • Chỉ số xã hội 35
  • Chỉ số đam mê 6.63
  • Thời gian tham gia 16 ngày
Giải thưởng
Chưa có