donah8080
  • Hạng ...
  • Ngọc 1,000
  • Khiên ...
  • Tỉ lệ thắng 0.00%
  • Chỉ số xã hội 1
  • Chỉ số đam mê 1.50
  • Thời gian tham gia 2 tháng 23 ngày
Giải thưởng
Chưa có
Lịch sử chơi cờ
donah80802 - 2 dunghoanghus261296