trantrungquan07
  • Hạng 97
  • Ngọc 1,120
  • Khiên ...
  • Tỉ lệ thắng 100.00%
  • Chỉ số xã hội 1
  • Chỉ số đam mê 15.00
  • Thời gian tham gia 21 ngày
Giải thưởng
Chưa có
Lịch sử chơi cờ
trantrungquan0718 - 12 honbackk