mrchipone
  • Hạng 41
  • Ngọc 1,612
  • Khiên ...
  • Tỉ lệ thắng 66.67%
  • Chỉ số xã hội 24
  • Chỉ số đam mê 10.85
  • Thời gian tham gia 23 ngày
Giải thưởng
Chưa có