phanvantai
  • Hạng ...
  • Ngọc 1,042
  • Khiên ...
  • Tỉ lệ thắng 50.00%
  • Chỉ số xã hội 2
  • Chỉ số đam mê 12.00
  • Thời gian tham gia 3 tháng 8 ngày
Giải thưởng
Chưa có
Lịch sử chơi cờ
phanvantai7 - 4 ravedevsleep
phanvantai0 - 1 phuongxoan