anniekhongnguu
  • Hạng ...
  • Ngọc 1,100
  • Khiên ...
  • Tỉ lệ thắng 100.00%
  • Chỉ số xã hội 1
  • Chỉ số đam mê 6.00
  • Thời gian tham gia 1 tháng 5 ngày
Giải thưởng
Chưa có
Lịch sử chơi cờ
anniekhongnguu6 - 1 trongcantat