stingtv
  • Hạng 45
  • Ngọc 1,462
  • Khiên ...
  • Tỉ lệ thắng 55.56%
  • Chỉ số xã hội 9
  • Chỉ số đam mê 9.00
  • Thời gian tham gia 1 tháng 6 ngày
Giải thưởng
Chưa có