doanhainam
  • Hạng 80
  • Ngọc 1,199
  • Khiên ...
  • Tỉ lệ thắng 100.00%
  • Chỉ số xã hội 1
  • Chỉ số đam mê 1.47
  • Thời gian tham gia 1 tháng 8 ngày
Giải thưởng
Chưa có
Lịch sử chơi cờ
doanhainam19 - 7 julieeee3322