khnjkhnjkhnj111
  • Hạng 85
  • Ngọc 1,196
  • Khiên ...
  • Tỉ lệ thắng 66.67%
  • Chỉ số xã hội 6
  • Chỉ số đam mê 2.53
  • Thời gian tham gia 1 tháng 13 ngày
Giải thưởng
Chưa có