mintrucz
  • Hạng ...
  • Ngọc 811
  • Khiên ...
  • Tỉ lệ thắng 0.00%
  • Chỉ số xã hội 3
  • Chỉ số đam mê 9.00
  • Thời gian tham gia 8 ngày
Giải thưởng
Chưa có
Lịch sử chơi cờ
mintrucz1 - 4 quachdozz
mintrucz0 - 3 nhibuong
mintrucz0 - 2 thuykien