thanhmg
  • Hạng ...
  • Ngọc 805
  • Khiên ...
  • Tỉ lệ thắng 0.00%
  • Chỉ số xã hội 3
  • Chỉ số đam mê 8.00
  • Thời gian tham gia 8 ngày
Giải thưởng
Chưa có
Lịch sử chơi cờ
thanhmg0 - 2 hanalov1
thanhmg0 - 3 thuykien
thanhmg0 - 3 huyluxz