trantyennhi43
  • Hạng ...
  • Ngọc 767
  • Khiên ...
  • Tỉ lệ thắng 0.00%
  • Chỉ số xã hội 3
  • Chỉ số đam mê 7.00
  • Thời gian tham gia 10 ngày
Giải thưởng
Chưa có
Lịch sử chơi cờ
trantyennhi430 - 4 langtu
trantyennhi436 - 9 ampen
trantyennhi430 - 5 btran2912