kimphung
  • Hạng ...
  • Ngọc 0
  • Khiên ...
  • Tỉ lệ thắng 0.00%
  • Chỉ số xã hội 3
  • Chỉ số đam mê 31.50
  • Thời gian tham gia 9 ngày
Giải thưởng
Chưa có
Lịch sử chơi cờ
kimphung0 - 19 vientuong
kimphung0 - 24 happykid76
kimphung0 - 22 thinpham