tonywong
  • Hạng ...
  • Ngọc 712
  • Khiên ...
  • Tỉ lệ thắng 0.00%
  • Chỉ số xã hội 2
  • Chỉ số đam mê 11.00
  • Thời gian tham gia 9 ngày
Giải thưởng
Chưa có
Lịch sử chơi cờ
tonywong0 - 10 mikochan
tonywong0 - 2 lvtrung