ngokhang123
  • Hạng ...
  • Ngọc 846
  • Khiên ...
  • Tỉ lệ thắng 0.00%
  • Chỉ số xã hội 2
  • Chỉ số đam mê 4.00
  • Thời gian tham gia 11 ngày
Giải thưởng
Chưa có
Lịch sử chơi cờ
ngokhang1230 - 1 hoangduy357
ngokhang1230 - 8 meokitty