drthanhpham
  • Hạng 76
  • Ngọc 1,358
  • Khiên ...
  • Tỉ lệ thắng 71.43%
  • Chỉ số xã hội 7
  • Chỉ số đam mê 23.00
  • Thời gian tham gia 11 ngày
Giải thưởng
Chưa có