gwentx
  • Hạng ...
  • Ngọc 896
  • Khiên ...
  • Tỉ lệ thắng 0.00%
  • Chỉ số xã hội 1
  • Chỉ số đam mê 2.33
  • Thời gian tham gia 13 ngày
Giải thưởng
Chưa có
Lịch sử chơi cờ
gwentx3 - 11 hann1911