sakurajp
  • Hạng ...
  • Ngọc 399
  • Khiên ...
  • Tỉ lệ thắng 7.69%
  • Chỉ số xã hội 13
  • Chỉ số đam mê 2.16
  • Thời gian tham gia 19 ngày
Giải thưởng
Chưa có