tenry
  • Hạng ...
  • Ngọc 1,852
  • Khiên ...
  • Tỉ lệ thắng 68.75%
  • Chỉ số xã hội 32
  • Chỉ số đam mê 0.40
  • Thời gian tham gia 4 tháng 22 ngày
Giải thưởng
Chưa có