trunghoangg
  • Hạng ...
  • Ngọc 492
  • Khiên ...
  • Tỉ lệ thắng 16.67%
  • Chỉ số xã hội 18
  • Chỉ số đam mê 42.67
  • Thời gian tham gia 3 tháng 23 ngày
Giải thưởng
Chưa có