tithoai
  • Hạng ...
  • Ngọc 838
  • Khiên ...
  • Tỉ lệ thắng 0.00%
  • Chỉ số xã hội 2
  • Chỉ số đam mê 8.00
  • Thời gian tham gia 11 ngày
Giải thưởng
Chưa có
Lịch sử chơi cờ
tithoai0 - 3 vitty
tithoai0 - 6 phongyeu