xxxxcccc
  • Hạng ...
  • Ngọc 979
  • Khiên ...
  • Tỉ lệ thắng 0.00%
  • Chỉ số xã hội 4
  • Chỉ số đam mê 4.00
  • Thời gian tham gia 14 ngày
Giải thưởng
Chưa có
Lịch sử chơi cờ
xxxxcccc0 - 1 bingan
xxxxcccc0 - 1 langtu
xxxxcccc0 - 1 bongo
xxxxcccc0 - 1 phongca