trungzirk0212
  • Hạng ...
  • Ngọc 977
  • Khiên ...
  • Tỉ lệ thắng 0.00%
  • Chỉ số xã hội 1
  • Chỉ số đam mê 1.00
  • Thời gian tham gia 6 ngày
Giải thưởng
Chưa có
Lịch sử chơi cờ
trungzirk02120 - 1 nhocyeusky