hungcaca
  • Hạng ...
  • Ngọc 960
  • Khiên ...
  • Tỉ lệ thắng 0.00%
  • Chỉ số xã hội 2
  • Chỉ số đam mê 8.00
  • Thời gian tham gia 13 ngày
Giải thưởng
Chưa có
Lịch sử chơi cờ
hungcaca4 - 6 ninhtomdzai
hungcaca3 - 3 alphax