zikra
  • Hạng ...
  • Ngọc 7
  • Khiên ...
  • Tỉ lệ thắng 0.00%
  • Chỉ số xã hội 16
  • Chỉ số đam mê 13.50
  • Thời gian tham gia 6 tháng 4 ngày
Giải thưởng
Chưa có