docuong
  • Hạng 45
  • Ngọc 8,590
  • Khiên ...
  • Tỉ lệ thắng 65.08%
  • Chỉ số xã hội 63
  • Chỉ số đam mê 23.06
  • Thời gian tham gia 16 ngày
Giải thưởng
Chưa có