principiamathematica
  • Hạng ...
  • Ngọc 0
  • Khiên ...
  • Tỉ lệ thắng 25.81%
  • Chỉ số xã hội 31
  • Chỉ số đam mê 5.28
  • Thời gian tham gia 6 tháng 8 ngày
Giải thưởng
Chưa có