duonghienlanh
  • Hạng ...
  • Ngọc 916
  • Khiên ...
  • Tỉ lệ thắng 37.50%
  • Chỉ số xã hội 8
  • Chỉ số đam mê 1.36
  • Thời gian tham gia 25 ngày
Giải thưởng
Chưa có