kinid
  • Hạng ...
  • Ngọc 88
  • Khiên ...
  • Tỉ lệ thắng 0.00%
  • Chỉ số xã hội 20
  • Chỉ số đam mê 4.25
  • Thời gian tham gia 6 tháng 22 ngày
Giải thưởng
Chưa có