trinhxi1
  • Hạng ...
  • Ngọc 578
  • Khiên ...
  • Tỉ lệ thắng 5.56%
  • Chỉ số xã hội 18
  • Chỉ số đam mê 3.50
  • Thời gian tham gia 6 tháng 29 ngày
Giải thưởng
Chưa có