lop2a
  • Hạng ...
  • Ngọc 7,175
  • Khiên ...
  • Tỉ lệ thắng 85.37%
  • Chỉ số xã hội 41
  • Chỉ số đam mê 6.10
  • Thời gian tham gia 6 tháng 28 ngày
Giải thưởng
Chưa có