lop2a
  • Hạng 46
  • Ngọc 7,175
  • Khiên ...
  • Tỉ lệ thắng 85.37%
  • Chỉ số xã hội 41
  • Chỉ số đam mê 6.10
  • Thời gian tham gia 1 tháng 8 ngày
Giải thưởng
Chưa có