ngoalongtiensinh88
  • Hạng ...
  • Ngọc 761
  • Khiên ...
  • Tỉ lệ thắng 0.00%
  • Chỉ số xã hội 2
  • Chỉ số đam mê 9.00
  • Thời gian tham gia 2 tháng 23 ngày
Giải thưởng
Chưa có
Lịch sử chơi cờ
ngoalongtiensinh883 - 10 ktfcfviyvgg11255
ngoalongtiensinh880 - 1 ellis