siro2012
  • Hạng 127
  • Ngọc 1,192
  • Khiên ...
  • Tỉ lệ thắng 86.49%
  • Chỉ số xã hội 37
  • Chỉ số đam mê 8.63
  • Thời gian tham gia 1 tháng 9 ngày
Giải thưởng
Chưa có