titanium
  • Hạng ...
  • Ngọc 104,744
  • Khiên ...
  • Tỉ lệ thắng 100.00%
  • Chỉ số xã hội 5
  • Chỉ số đam mê 1.53
  • Thời gian tham gia 4 tháng 23 ngày
Giải thưởng
Chưa có
Lịch sử chơi cờ
titanium2 - 0 babyboss
titanium8 - 0 newnewnew
titanium4 - 0 sabo2412
titanium2 - 0 hdmi2000
titanium8 - 0 ellis